EU-ret kompendium, 4. udgave

Kompendiet gennemgår systematisk de centrale dele af EU-retten i oversigtsform:

  • EU-rettens virkninger i medlemsstaterne, herunder EU-rettens kilder og virkninger samt fortolkningsprincipper om EU-rettens forrang og om EU-konform fortolkning,
  • Fri bevægelighed, herunder fri bevægelighed for varer, arbejdskraft, tjenesteydelser og kapital samt etableringsretten,
  • Domstolskontrollen, herunder præjudicielle spørgsmål, traktatbrudssøgsmål, annullationssøgsmål, passivitetssøgsmål og erstatningssøgsmål.

Hertil kommer selvstændige referater af ca. 120 centrale domme fra EU-domstolen.

Kompendiet indeholder mange skemaer, tabeller og figurer, der illustrerer reglernes virke og samspil, samt opgavedispositioner til brug ved udarbejdelsen af skriftlige opgaver, herunder ved eksamen.

Kompendiet kan anvendes af alle studerende på universiteter og handelshøjskoler m.v., der beskæftiger sig med EU-ret, uafhængigt af lærebogsgrundlag.

Filer:

1 kommentar til EU-ret kompendium, 4. udgave

Jeg synes kompendiet er fremragende. Det er en meget stor hjælp i studiet af EU-ret (jura 2. år, Kbh. Universitet), fordi det kort, klart og præcist gengiver de relevante EU-retlige regler (og udelader de irrelevante!). Endelig er skemaerne til besvarelse af opgaver om de forskellige friheder meget, meget nyttige.

Jeg har et enkelt forslag til forbedringer: Det ville være en stor hjælp for studerende, som bruger kompendiet til eksamen, hvis der i starten af afsnittet med domme var en oversigt over dommene, som dels:

1) Oplistede dommene i alfabetisk rækkefølge sammen med det korte referat, som allerede findes i en kasse på siden med hver dom. Derved får man hurtigere et overblik over, hvad de pågældende domme handler om.

2) Lavede endnu en liste over dommene, som var inddelt efter de emner (varer, kapital, tjenesteydelser, etablering, arbejdskraft (samt evt. spørgsmål om direkte virkning, erstatning m.m.)), som de har betydning for. Derved kan man nemmere finde de domme, som relaterer til et givent emne.

3) Set i lyset af, at EU-ret efter den nuværende undervisningsbekendtgørelse på KU også omfatter det såkaldte opholdsdirektiv, ville det måske være en god idé at inddrage det i kapitel 6 om arbejdskraftens frie bevægelighed i en senere udgave; se f.eks. den nuværende lærebog (EU-ret, 6. reviderede udgave, Ulla Neergaard og Ruth Nielsen), s. 676 ff.

Skriv en kommentar